Therapiesalon

Sociaal Culturele Hulpverlening

In therapie... en nu?

Nadat je de beslissing hebt genomen om in therapie te gaan, is de volgende stap het zoeken naar de juiste therapievorm en therapeut.

Dat lijkt gemakkelijk maar het valt in de praktijk tegen. Want je relatie loopt niet meer als vanzelfsprekend of je hebt constant ruzie met je puber. Of je hebt regelmatig last van psychische klachten zoals stress, angst, gevoelens van minderwaardigheid. Dan kan je dus wel naar de huisarts gaan voor een verwijzing. En de huisarts kan je doorverwijzen naar een hulpverlener, maar waar vind je een hulpverlener waarmee het klikt en die jou helpt met je klachten om te gaan?

Mijn Aanpak

Een therapietraject begint altijd met een kennismakingsgesprek. Wederzijds kennismaken en verkennen, zonder verdere verplichtingen en tegen een gereduceerde vergoeding. Klikt het tussen jou/jullie en mij?  We bespreken alles wat jij nodig hebt om tot een goede keuze te komen zodat wij samen echt van start kunnen gaan. Ook informeer ik je over de formele kanten van het starten van therapie, zoals beroepsgeheim, klachtrecht en vergoeding van de kosten. We maken de hulpvraag en het doel van de therapie helder zodat wij gezamenlijk weten waaraan wij gaan werken.

Het kan zijn dat wij tot de conclusie komen dat ik niet de juiste therapeut ben om jou/jullie verder te helpen. In overleg verwijs ik jou/jullie dan door naar een andere specialist.

Mijn focus ligt bij aanvang van de behandeling voornamelijk in het creëren van een veilige werkrelatie. Mijn aandacht gaat daarbij uit naar de achtergrond, culturele bagage en naar de positie van elke deelnemer aan de therapie op dat moment. Hierdoor is het mogelijk om persoonlijke krachtbronnen aan te spreken en het proces naar verandering op gang te brengen.

Ik ga uit van een holistische visie. Deze visie gaat ervan uit dat de mens als één geheel benaderd moet worden. Er wordt zodoende niet alleen naar het probleem gekeken maar ook naar de samenhang met alle factoren in je omgeving en leven. Ik maak gebruik van verschillende basismethodieken, te weten: Systeemtherapie en de Emotionally Focused Therapy. Afhankelijk van de hulpvraag kan ik hierdoor een specifieke methodiek toepassen die het beste bij jou/jullie hulpvraag  aansluit, bijvoorbeeld Relatietherapie, Gezinstherapie of Mantelzorgtherapie
Ik verwacht een proactieve houding. Dat betekent dat je bereid bent thuisopdrachten te doen, eerlijk en open bent en inziet dat veranderen alleen kan als je bereid bent actief met je zelf aan de slag te gaan.

De behandeling is vaak kortdurend 5 tot 10 sessies. Mijn motto is: “Kort als het kan …. en lang als het moet”.

Ik neem mijn werk serieus, maar tijdens de therapie mag er ook gelachen worden. 

Je kunt rekenen op mijn persoonlijke aandacht. Ik luister. Ik stel kritische vragen en zal zaken voor je verhelderen. Ik oordeel niet maar confronteer wel.  Het is mijn bedoeling dat je er verder mee komt.

Mijn Specialisaties

Systeemtherapie

SysteemtherapieSysteemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem (= onze maatschappij)’. Mensen kunnen in hun leven geconfronteerd worden met ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer je het gevoel hebt dat je de regie dreigt te verliezen, wanneer je zelf niet meer in staat bent om deze te managen, dan zou je kunnen overwegen om hierbij professionele hulp in te schakelen.

Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een hele succesvolle manier om door een moeilijke periode in jullie relatie te komen. Jullie zijn door allerlei oorzaken vastgelopen in jullie relatie en van elkaar verwijderd. En jullie reageren steeds op dezelfde negatieve manier op elkaar. Hierdoor voelen jullie je niet meer verbonden met elkaar. Het lukt het niet om in een veilige sfeer het gesprek aan te gaan. En dat gaat van kwaad tot erger.

RelatietherapieRelatietherapie richt zich in eerste instantie op het oplossen van problemen in jullie relatie. In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor. Dit is heel normaal en hoeft echt niet te betekenen dat jullie relatie slecht is. Maar sommige problemen blijven vaak terugkomen en hebben tot gevolg dat je uit elkaar groeit. Daardoor lukt dan niet meer om gezamenlijk de problemen op te lossen of ingeslopen patronen te doorbreken.

Wanneer je er samen echt niet meer uit kan komen, kun je de hulp van een relatietherapeut inschakelen. Hoe langer je wacht met het herstellen van je relatie, hoe ingewikkelder de problemen worden en wordt het steeds lastiger de neerwaartse spiraal te doorbreken.
Mijn advies is daarom om hier niet te lang mee te wachten.

Problemen die mensen ervaren in hun relatie zijn:

 • Elkaar niet meer begrijpen
 • Leven als broer en zus
 • Culturele problemen (b.v. verschil tussen man en vrouw of de ik- en wij cultuur, etnische en religieuze verschillen)
 • Seksuele problemen
 • Veel ruzie en strijd (b.v. over geldzaken)
 • Twijfel over voorzetten van de relatie
 • Ontrouw
 • Verslaving

Relatietherapie is er op gericht problemen bespreekbaar te maken en inzicht te krijgen in de negatieve patronen. Ik help jullie weer in gesprek te komen. Door met elkaar te praten over jullie gevoelens en jullie gedachten kunnen deze patronen doorbroken worden. Hierdoor komt er ruimte vrij voor ander contact waarbij er weer meer respect, waardering en genegenheid voor elkaar is.

Ik bied geen pasklare oplossingen. Daarom zullen jullie zelf actief energie moeten steken in jezelf en in de relatie om de therapie te laten slagen. Wel geef ik praktische adviezen en positieve opdrachten.

Je kunt ook in relatie/systeemtherapie komen als je problemen hebt met relaties in bredere zin, zoals problemen met collega’s, vrienden, zakenpartner, ex partners etc.

 
 

Een gezin en alle gezinsleden zijn continu in beweging. Elk gezin krijgt door de jaren heen te maken met allerlei uitdagingen en tegenslagen. Iedere fase vraagt weer nieuw gedrag, andere vaardigheden en aanpassing van ieder gezinslid.  Denk bijvoorbeeld aan de komst van kinderen, het managen van een gezin of verlieservaring. De communicatie en samenwerking binnen een gezin is belangrijk om het goed te houden. Ieder gezinslid heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Soms kunnen er spanningen en meningsverschillen ontstaan. Daardoor functioneert het gezin als geheel niet meer. Zorgen en onderlinge ruzie kunnen leiden tot onbegrip naar elkaar met het risico dat gezinsleden uit elkaar groeien.

Wanneer schakel je gezinstherapie in:

 • Opvoedkundige problemen (b.v. verschil van inzicht tussen de ouders)
 • Problemen bij 1 (of meerdere) van de kinderen; ouders maken zich zorgen om gedrag van een kind
 • Conflicten binnen het gezin; ruzie tussen ouders en kind
 • Aanpassen aan een nieuwe levensfase
 • Aanpassen bij grote verandering; chronische ziekte/psychiatrische aandoening
 • Verlies van een gezinslid
 • Individuele problemen die weerslag hebben op het gezin
 • Problemen in een samengesteld gezin

Het doel van gezinstherapie is dat ik samen met het gezin het gesprek weer op gang breng. Dat zorgt dat complexe problemen of gevoelens besproken worden. Communicatiepatronen worden zichtbaar en op een positieve manier ingezet.  Ik bouw een werkrelatie op met alle betrokkenen in het systeem. Ik handel niet alleen ten dienste van één gezinslid, maar in ieders belang. De eigen krachten van het gezin worden aangesproken. Ieder gezinslid levert hier een bijdrage aan. Hierdoor wordt elk gezinslid verantwoordelijk gemaakt en kan iedereen oplossingen aanbieden om weer op een ontspannen wijze met elkaar samen te leven.

 

Mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Dat is de definitie van Mantelzorg van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Als mantelzorger wil je zo lang en zo goed mogelijk voor je dierbare zorgen. Als mantelzorger biedt je hulp in de vorm van emotionele steun, toezicht op medicatiegebruik, huishoudelijk hulp of hulp bij het nakomen van afspraken en verplichtingen aan derden. Mantelzorg overkomt je en je kunt er niet zomaar mee stoppen.

Echter, deze langdurige en intensieve zorg heeft veel impact op je eigen leven. Je hebt moeite een balans te vinden tussen de zorg voor de ander en je eigen leven. Daardoor kan het vervullen van deze verschillende rollen leiden tot overbelasting en/of isolement. Door de druk van de zorg loop je dus het risico op gezondheidsschade. Je kunt door die zorg voor de ander ook zelf psychische of fysieke problemen ontwikkelen

Welke problemen komt je als mantelzorger tegen?

 • Schuldgevoelens: je voelt je medeverantwoordelijk voor het ontstaan van de aandoening of je voelt je schuldig als je zelf andere dingen onderneemt.
 • Stigma: over een psychische aandoening praat je niet met anderen, hierdoor kom je als mantelzorger alleen te staan. Vaak is er vanuit de omgeving en de samenleving onbegrip.
 • Veranderingen in gedrag en relatie: door een aandoening kan iemand zich anders gaan gedragen (agressie, zichzelf verwaarlozen of terugtrekken). Dit bemoeilijkt de relatie.
 • Juridische bescherming: behandeling en opname zijn in principe alleen mogelijk wanneer de patiënt hiermee instemt. Daardoor komt er soms meer zorg terecht bij de mantelzorger dan deze wil of kan geven.
 • Onvoorspelbaarheid: vanwege de onvoorspelbaarheid in het verloop van psychische aandoeningen blijft in ‘goede periodes’ de angst voor terugval bestaan. En dat geeft druk.
 • Je hebt als mantelzorger ook te maken met acute crisissituaties en je bent altijd in een staat van continue waakzaamheid.

In mijn behandeling is het hoofddoel het verminderen van de ervaringsbelasting. Ik probeer samen met jou te onderzoeken hoe je weer grip kan krijgen op de situatie zodat de druk en/of het piekeren afneemt en je algehele welbevinden verbetert.

Belangrijke onderdelen in de behandeling zijn: erkenning en herkenning van je positie als mantelzorger; opdoen van communicatievaardigheden zodat je op een positieve manier grenzen leert stellen; het bevorderen van je eigen kracht/behoeften (empowerment); het aanleren van nieuwe coping vaardigheden (bijv. hulp vragen aan derden); inzicht in de problematiek/ziekte van hulpvrager.

Over mij

Ik ben Karla van der Starre.

Mijn hele leven ben ik al geïnteresseerd in relaties die mensen met elkaar hebben. Relaties in de vorm van geliefden maar ook in de vorm van families, gezinnen en collegae. Hoe werken ze? Wat gebeurt er binnen een gezin? Hoe voelt dat voor iedereen?

Tijdens het werken met gezinnen ontdekte ik de methode Emotionally Focused Therapy (EFT). Ik heb altijd al met (echt)paren willen werken en via deze methode kreeg ik het vertrouwen dat ik mensen met relatieproblemen daadwerkelijk zou kunnen helpen. Daarom heb ik me in deze behandelmethode gespecialiseerd en breng ik mensen weer in verbinding met elkaar.

Deze methode werkt voor gezinsleden, familieleden en voor werkrelaties. Het werken met gezinnen en families, vooral met pubers/adolescenten is voor mij een grote passie. Niet gemakkelijk maar altijd uitdagend en het gaat nooit vervelen. Naast EFT ben ik ook geïnspireerd geraakt door oplossingsgerichte narratieve benaderingen.

Vanaf 1992 ben ik werkzaam in de hulpverlening en heb verschillende functies bekleed in de Verslavingszorg, Reclassering en Geestelijk Gezondheidszorg. Vanaf 2007 tot 2017 was ik werkzaam bij het AMC, afdeling psychiatrie. Mijn werkzaamheden waren gericht op jongvolwassen (en hun gezin) met ernstige psychiatrische problematiek. Ik was actief betrokken bij het familiebeleid en de daaruit voortvloeiende familietrainingen. Vanuit mijn ervaring ben ik bekend met allerlei voorkomende psychische problemen, zoals somberheid, angsten, fobieën, persoonlijkheidsproblematiek, overspannenheid/burn-out en werk gerelateerde klachten.

Nu ben ik, naast mijn eigen praktijk, als systeemtherapeut ook werkzaam bij de SGGZJ De Praktijk, onderdeel van Parlan. Ik ben daar actief bij de polikliniek en het ambulante team Intensieve Opvoedondersteuning

Ik heb mij in 2006 gespecialiseerd in transculturele relatie- en gezinstherapie.

Behalve mijn opleiding Transcultureel Systeemtherapie heb ik mijn kennis verbreed met de volgende trainingen en cursussen:

Als therapeut ben ik lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatietherapie en Gezinstherapie), EFT (Emotionally Focused Therapy) SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en van LVPW (Landelijke vereniging voor Psychosociaal Werkende).

Vergoedingen

Mijn therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering. Of ook uw zorgverzekering (een deel van) de kosten vergoedt, kunt u navragen bij uw zorgverzekering. 
Klik voor meer informatie: Vergoedingsmogelijkheden

In principe wordt de therapie bij mij in mijn praktijk gehouden. Bij een consult aan huis wordt de reistijd doorberekend. Voor consulten in de avonduren (na 19.00 uur) geldt een toeslag van 15%.

 • Duur van een sessie:      gemiddeld 75 minuten
 • Individuele therapie:       €   80,00
 • Relatie/gezinstherapie:  € 100,00

Aan een telefonisch adviesgesprek zijn geen kosten verbonden. Het intakegesprek dat daarop volgt kost € 80,00.

U dient contant te betalen; u ontvangt een factuur zodat u zelf de kosten kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Een afspraak voor een sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden (uitsluitend telefonisch; u kunt altijd een bericht inspreken). Bij afzeggen van de afspraak binnen 24 uur of niet verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Kan ik u verder helpen of wilt u meer informatie?

Bel me of stuur mij een berichtje.

Klik op onderstaande knop en laat me weten wat ik voor u kan doen.

Sluit Menu